11ประเด็น ตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560
กลุ่มวัย/ประเด็น ที่ รายการตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต ปี 2560 ระดับนโยบาย ระดับ KPI ที่ประเมิน 47 KPI หรือไม่ คลิกที่เซลล์ เพื่อเปิดLINK ข้อมูลเพื่อดูข้อมูลตามแหล่ง
LINK HDC สสจ.ชัยภูมิ LINK HDC กระทรวง LINK KPI กระทรวง/กรม
1.กลุ่มสตรี 1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (ไม่น้อยกว่า 60) QOF+PI สสจ จังหวัด   link link link
  2 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ PP+PI สสจ สสอ.   link link  
  3 หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน PP กรม   link link link
  4 ลดภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ไม่เกินร้อยละ 20 PP สสอ.   link link  
  5 หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์   PP สสอ.   link link  
2.กลุ่มเด็ก 6 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) PA+สตป+KPI47 สสจ ชย กระทรวง 47KPI-2(รพสต.) link link link
  7 เด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการตรวจกระตุ้นพัฒนาการ (ร้อยละ 100) QOF สสอ.   link    
  8 เด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการประเมินพัฒนาการ และพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 PI สสจ สสอ.   link link  
  800 KPI กระทรวง ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(18,30ด) ปีงบประมาณ 2560   กระทรวง       link
  800 KPI จังหวัด ร้อยละเด็กอายุ 18,30 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการทุกคน ปีงบประมาณ 2560 HDC show จังหวัด       link
  9 เด็กอายุ 5 เดือน 29วัน กินนมแม่อย่างเดียว HDC show จังหวัด   link link link
  10 ร้อยละของเด็กอายุ0-5ปีสูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ5ปี PA+สตป+KPI47 สสจ ชย สสจ. 47KPI-3(รพสต.) link link  
3.การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 11 เด็กอายุ 4 เดือน ได้รับวัคซีน IPV1 PP สสอ.   link link  
  12 เด็กอายุครบ 1 ปีที่ได้รับวัคซีน BCG+HBV1+DTP3-HBV3+OPV3+MMR1+ IPV PP สสอ.   link link  
  13 เด็กอายุครบ 2 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP4,โปลิโอ4,JE PP สสอ.   link link  
  14 เด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE,MMR2 PP สสอ.   link link  
  15 เด็กอายุครบ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP5,โปลิโอ5 PP สสอ.   link link  
4.เด็กและวัยเรียน
(ทันตกรรม)
16 เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 PP Dent+PI สสจ สสอ.   link link  
  17 ผู้ดูแลเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 PP Dent+PI สสจ สสอ.   link link  
  18 เด็กอายุ 0-2ปี ได้รับบริการฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 PP Dent+PI สสจ สสอ.   link link  
  19 เด็ก 0-2 ปีที่มารับบริการในคลินิกเด็กดีใน รพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลประจำได้รับการประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 รายงาน (Manual Report) สสอ.        
  20 ร้อยละของจำนวนทันตาภิบาลใน รพ.สต.ที่ผ่านการอบรมการประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุ ในเด็ก 0-2 ปีที่มารับบริการในคลินิกเด็กดีครบตามเกณฑ์ รายงาน (Manual Report) สสอ.        
  21 เด็กปฐมวัย (3ปี) มีฟันน้ำนมผุไม่เกินร้อยละ52(ภาพอำเภอ) PP Dent+PI สสจ สสอ.   link link  
  22 เด็กอายุ6-12ปี (ป.1-ป.6)ได้รับบริการทันตกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 PP Dent+PI สสจ สสอ.   link link  
  23 เด็ก ป.1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน(ฟันแท้) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 PP Dent+PI สสจ สสอ.   link link  
  24 เด็ก ป.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 PP Dent+PI สสจ สสอ.   link link  
  25 ร้อยละ 100 ของเด็ก ป.1 ได้รับการตรวจสายตา รายงาน (Manual Report) สสอ.   link link  
  26 เด็ก ป.1 ที่มีปัญหาทางสายตาและการได้ยิน ได้รับการช่วยเหลือแก้ไข ร้อยละ 80 รายงาน (Manual Report) สสอ.        
  27 ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ0-12ปีฟันดีไม่มีผุ(cavityfree) PA+สตป+KPI47 สสจ ชย กระทรวง 47KPI-4(รพสต.)   link link
  28 รพ.สต.ระดับ P1และ P2 มีการจัดบริการทันตกรรมแบบมีคุณภาพตามเกณฑ์ รายงาน (Manual Report) สสอ.        
  29 เด็กวัยเรียน (5-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (ภายในปี 2560 ไม่เกินร้อยละ 10) QOF+PI สสจ สสอ.   link link  
  30 ร้อยละ 70 ของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน PA+สตป+KPI47 สสจ ชย สสจ. 47KPI-5(รพสต.) link link  
5.วัยรุ่น 33 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี PA+สตป+Piสสจ กระทรวง 47KPI-6(รพสต.) link link link
  34 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี (ไม่เกินร้อยละ 10) QOF+KPI47 สสจชย เขต   link link link
6.วัยทำงาน 35 ความชุกของภาวะอ้วน(BMI ≥ 25 กก/ม2 และหรือภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอวเกิน ชาย 90 ซม. หญิง 80 ซม.) PP+PI สสจ สสอ.   link link  
  351 ภาวะอ้วนลงพุงในเพศหญิง (รอบเอวมากกว่าหรือเท่ากับ 80 ซม.) ไม่เกินร้อยละ 40 PP+PI สสจ สสอ.        
  352 ภาวะอ้วนลงพุงในเพศชาย (รอบเอวมากกว่าหรือเท่ากับ 90 ซม.) ไม่เกินร้อยละ 10 PP+PI สสจ สสอ.        
  36 รพศ. รพช. รพ.สต. มีการดำเนินงานผ่านเกณฑ์คลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality) ระดับดี ร้อยละ 50 รายงาน (Manual Report) สสอ.        
  37 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า/โรคจิต เข้าถึงบริการไม่น้อยกว่า 31% PP เขต   link link link
  38 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี QOF สสอ.   link link  
  39 การคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปี PP สสอ.   link link  
7.โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 40 ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองเบาหวาน QOF สสอ.   link link  
  41 ร้อยละผู้ได้รับการวินิจฉัยเป็นเบาหวาน QOF สสอ.   link    
  42 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ PA+สตป+KPI47 สสจ ชย สสจ. 47KPI-14(รพสต.) link link  
  43 ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 PA+สตป+KPI47 สสจ ชย เขต 47KPI-21(รพสต.) link link link
  430 ร้อยละผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน ที่มารับบริการในศสม.และรพ.สต.มีผลการควบคุมโรคเบาหวาน ตามเกณฑ์ ปีงบประมาณ 2560 HDC show จังหวัด       link
  44 ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง QOF สสอ.   link link  
  45 ร้อยละผู้ได้รับกาวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง QOF สสอ.   link    
  46 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ PA+สตป+KPI47 สสจ ชย สสจ. 47KPI-14(รพสต.) link link  
  47 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 PA+สตป+KPI47 สสจ ชย เขต 47KPI-23(รพสต.) link link link
  48 ผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk)ร้อยละ 80 PA+สตป+KPI47 สสจ ชย กระทรวง 47KPI-11(รพสต.) link link link
  480 ร้อยละผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง ที่มารับบริการในศสม.และรพ.สต.มีผลการควบคุมความดันโลหิต ตามเกณฑ์ ปีงบประมาณ 2560 HDC show จังหวัด       link
  49 ผู้ป่วยคลินิกเบาหวานได้รับบริการทันตกรรม ร้อยละ 20 PP Dent+PI สสจ สสอ.   link link  
8.วัยสูงอายุ/ผู้พิการ/ด้อยโอกาส 50 ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(ติดเตียง) และกลุ่มเป้า หมายที่สำคัญ ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน โดยทีมหมอ ครอบครัวระดับตำบล QOF สสอ.   Thai COC    
  51 ผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียม ร้อยละ 80 รายงาน (Manual Report) สสอ.   link link  
  52 ร้อยละของผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน(ไม่เกินร้อยละ 15 การสำรวจ สสอ.   link link  
9.การให้บริการเชิงรับ 53 การใช้บริการผู้ป่วยนอก จำแนกทุกสิทธิ (ครั้งต่อคนต่อปี) OPD สสอ.   link link  
  530 KPI จังหวัด ร้อยละการใช้บริการของประชาชนในเขตรับผิดชอบใช้บริการผู้ป่วยนอก(OPD)ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2560 HDC show จังหวัด       link
  54 ผู้ป่วยนอกที่รับบริการทางทันตกรรม รวมทุกสิทธิ์ (ครั้ง) PP Dent สสอ.   link link  
  55 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 30 PP Dent+PI สสจ สสอ.   link link  
  56 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก QOF สสอ.        
  57 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน Acute Diarrhea (AD) QOF สสอ.   link link  
  58 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ Respiratory QOF สสอ.   link link  
  59 การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และ ความดันโลหิตสูง (HT) QOF สสอ.        
10.การให้บริการเชิงรุก 60 ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด PA+สตป+KPI47 สสจ ชย สสจ. 47KPI-40(รพสต.)      
  61 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง QOF สสอ.   link    
  62 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ลดลงเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (2554-2558) มากกว่า ร้อยละ 12 (ปี2559) รายงาน (Manual Report) สสอ.        
  63 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรียนลดลงเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (2554 - 2558) มากกว่า ร้อยละ 12 (ปี 2559) รายงาน (Manual Report) สสอ.        
  64 ร้อยละของหมู่บ้านมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด นิเทศติดตาม สสอ.        
  65 ร้อยละหมู่บ้านที่เกิด G2 นิเทศติดตาม สสอ.        
  66 ร้อยละของอำเภอสามารถควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญของพื้นที่ได้ นิเทศติดตาม สสอ.        
  67 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย PA+สตป+KPI47 สสจ ชย สสจ. 47KPI-15(รพสต.)      
  68 ร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิต มีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ที่กำหนด (20-40 ppm) การสำรวจ สสอ.        
  69 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด PA+สตป สสอ. 47KPI-17(รพสต.)      
  70 ร้อยละ 100 ของสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายที่ยังไม่ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ Primary GMP ได้รับการพัฒนาตามแผน การสำรวจ สสอ.        
  71 ร้อยละ ๔๐ ของ รพ.สต. และทุก PCU ของ รพช.มีการจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร รายงาน (Manual Report) สสอ.        
  72 ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ร้อยละ 60 รายงาน (Manual Report) สสอ.        
  73 จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 95 รายงาน (Manual Report) สสอ.        
  74 โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม และขนมกรุบกรอบ ร้อยละ 75 รายงาน (Manual Report) สสอ.        
  75 อำเภอมีการดำเนินงานตามเกณฑ์ระบบเฝ้าระวังส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัดอย่างมีคุณภาพ รายงาน (Manual Report) สสอ.        
  76 ร้อยละ 70 ของทุกตำบลมีการจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ(ร้อยละ70) รายงาน (Manual Report) สสอ.        
  77 ร้อยละ 100ของตำบลต้นแบบเป้าหมาย(LTC)ผ่านเกณฑ์การประเมินตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการระดับดีเยี่ยม นิเทศติดตาม สสอ.        
  78 ร้อยละของตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน(LongTermCare)ผ่านเกณฑ์ PA+สตป+KPI47 สสจ ชย สสจ. 47KPI-7(รพสต.)      
  79 ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ นิเทศติดตาม สสอ.        
11.การบริหารจัดการ 80 ร้อยละของรพ.สต.ในแต่ละอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ PA+สตป+KPI47 สสจ ชย สสจ. 47KPI-37(รพสต.)      
  81 ร้อยละ 100 ของสถานบริการมีการปรับสภาพแวดล้อมมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ/ผู้สูงอายุเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การสำรวจ สสอ.        
  82 ร้อยละ 100 ของ รพ.สธ.มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย นิเทศติดตาม สสอ.        
  83 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้รับการตรวจสอบภายในจากทีมตรวจสอบภายในระดับอำเภอร้อยละ 100 นิเทศติดตาม สสอ.        
  84 ร้อยละของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จัดทำรายงานทางการเงินได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด รายงาน (Manual Report) สสอ.        
  85 หน่วยงานผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน รายงาน (Manual Report) สสอ.        
  86 หน่วยงานพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ รายงาน (Manual Report) สสอ.        
  87 ร้อยละหน่วยงาน/โรงพยาบาลมีการดำเนินการโรงพยาบาล/หน่วยงานคุณธรรมผ่านตามเกณฑ์ รายงาน (Manual Report) สสอ.        
  88 ร้อยละของสถานบริการบันทึกข้อมูล DM/HT และ EPI ตามแนวทางที่กำหนด รายงาน (Manual Report) สสอ.        
  89 ร้อยละของสถานบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รายงาน (Manual Report) สสอ.        
  90 ร้อยละของสถานบริการมีข้อมูลบัญชี1(Person) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รายงาน (Manual Report) สสอ.        
  91 ร้อยละของผู้บันทึกข้อมูลได้รับการพัฒนาความรู้การบันทึกข้อมูลโดยโปรแกรม HIS รายงาน (Manual Report) สสอ.        
  92 ร้อยละ 100 ของอำเภอมีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ นิเทศติดตาม สสอ.        
  93 อำเภอมีแผนงาน/โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมในระบบสุขภาพอำเภอ นิเทศติดตาม สสอ.        
  94 ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล PA+สตป+KPI47 สสจ ชย สสจ. 47KPI43(รพสต.)      
  ตัวชี้วัดอื่นๆ เกินศักยภาพ รพ.สต.
ที่ ตัวชี้วัด ระดับนโยบาย     คลิก LINK ข้อมูลเพื่อดูข้อมูล    
  1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน PA+สตป-X   47KPI1      
  2 ร้อยละของตำบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ (โครงการพระราชดำริ) PA+สตป-X   47KPI-10 link    
  3 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี PA+สตป-X   47KPI-12      
  4 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน PA+สตป-X   47KPI13      
  5 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง3เดือนหลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษาตามเกณฑ์กำหนด PA+สตป-X   47KPI-16      
  6 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด PA+สตป-X   47KPI-18      
  7 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital PA+สตป-X   47KPI-19 link    
  8  ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) PA+สตป-X   47KPI-20      
  9 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง PA+สตป-X   47KPI-22 link    
  10 ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก PA+สตป-X   47KPI-24      
  11 อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ PA+สตป-X   47KPI-25      
  12 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr PA+สตป-X   47KPI-26 link    
  13 ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน PA+สตป-X   47KPI-27      
  14 จำนวนการปลูกถ่ายไตสำเร็จ PA+สตป-X   47KPI-28      
  15 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล PA+สตป-X   47KPI-29 link    
  16 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน PA+สตป-X   47KPI-31      
  17 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ PA+สตป-X   47KPI-32      
  18 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ PA+สตป-X   47KPI-33      
  19 ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ PA+สตป-X   47KPI-34      
  20 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ (Trauma) PA+สตป-X   47KPI-35      
  21 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) PA+สตป-X   47KPI-36      
  22 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด PA+สตป-X   47KPI-38      
  23 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happy Work Life Index) และ Core Value "MOPH" ไปใช้ PA+สตป-X   47KPI-39      
  24 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA PA+สตป-X   47KPI-41      
  25 ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม PA+สตป-X   47KPI-42      
  26 ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข๎อมูลสาเหตุการตาย เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ >25 PA+สตป-X   47KPI-44      
  27 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี 2560 PA+สตป-X   47KPI-45      
  28 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน PA+สตป-X   47KPI-46      
  29 ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ PA+สตป-X   47KPI-47      
  30 ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไข และบังคับใช้ PA+สตป-X   47KPI-48      
  31 ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง PA+สตป-X   47KPI-8      
  32 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ PA+สตป-X   47KPI-9      
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด สสอ. ลำดับ รายการตัวชี้วัด PI (Process  Indicator) สสจ.ชย. แหล่งข้อมูล     คลิก LINK ข้อมูลเพื่อดูข้อมูล    
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 43 แฟ้ม          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 2 ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ไม่เกินร้อยละ 10 43 แฟ้ม          
  3 ร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปี ที่มีการป้องกันตนเองโดยใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด (ร้อยละ 67) การสำรวจ          
  4 ร้อยละของโรงเรียนที่ มีการสอนเรื่องเพศศึกษา/พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 การสำรวจ          
  5 ร้อยละ 100 ของรพศ.,รพท.และรพช.จัดบริการศูนย์บริการที่เป็นมิตร(YFHS)แบบบูรณาการ การสำรวจ          
  6 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดหลังคลอดหรือแท้งด้วยวิธีคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรก่อนออกจากโรงพยาบาล เขตบริการสุขภาพที่ 9 จังหวัดชัยภูมิ ปี 2559 43 แฟ้ม          
  7 จำนวนการเข้าถึงบริการเครื่องช่วยฟัง รายงาน (Manual Report)          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 8 ร้อยละ ๔๐ ของ รพ.สต. และทุก PCU ของ รพช.มีการจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร รายงาน (Manual Report)          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 9 ร้อยละ 100 ของอำเภอมีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ นิเทศติดตาม          
  10 ระดับความสำเร็จผลการดำเนินงานตามเป้าหมายด้านการเงินการคลังที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ รายงาน (Manual Report)          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 11 เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 43 แฟ้ม สสอ.   link link  
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 12 เด็กปฐมวัย (3 ปี ) มีฟันน้ำนมผุไม่เกินร้อยละ 52 ( ภาพอำเภอ ) 43 แฟ้ม สสอ.   link link  
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 13 เด็กอายุ 0-2ปี ได้รับบริการฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 43 แฟ้ม สสอ.   link link  
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 14 เด็ก ป.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 43 แฟ้ม          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 15 เด็ก ป.1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน( ฟันแท้ ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 43 แฟ้ม สสอ.   link link  
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 16 เด็กอายุ 6-12 ปี (ป.1-ป.6)ได้รับบริการทันตกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 43 แฟ้ม          
  17 ประสิทธิภาพของการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาการเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการในพื้นที่ ไม่เกินร้อยละ 10 (เป่้าหมายจังหวัดไม่เกินระดับ 4 ร้อยละ 25) รายงาน (Manual Report)          
  18 ร้อยละของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จัดทำรายงานทางการเงินได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด นิเทศติดตาม          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 19 โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม และขนมกรุบกรอบ ร้อยละ 75 รายงาน (Manual Report)          
  20 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า15ปี ไม่เกิน ุ6.5 ต่อแสนประชากรเด็กต่ำกว่า 15 ปี รายงาน (Manual Report)          
  21 มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯของหน่วยงาน การสำรวจ          
  22 ลดการส่งต่ออกนอกเขตสุขภาพ ร้อยละ 50 43 แฟ้ม          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 23 ผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียม ร้อยละ 80 รายงาน (Manual Report)          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 24 ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 43 แฟ้ม          
  25 ร้อยละ ๗๐ กลุ่มเป้าหมายหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ นิเทศติดตาม          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 26 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (ไม่น้อยกว่า 60) 43 แฟ้ม          
  27 ร้อยละ 100 ของคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการด้านเสริมความงามได้รับการเฝ้าระวังและตรวจมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด การสำรวจ          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 28 เด็กวัยเรียน (5-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ภายในปี 2560 ไม่เกินร้อยละ 10 43 แฟ้ม          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 29 ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ นิเทศติดตาม          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 30 ร้อยละของผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน(ไม่เกินร้อยละ 15 การสำรวจ          
  31 ร้อยละ 100 ของเรื่องร้องเรียนสถานพยาบาลที่กระทำผิดกฎหมายได้รับการดำเนินการตามกฎหมาย การสำรวจ          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 32 ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ร้อยละ 60 รายงาน (Manual Report)          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 33 ร้อยละ 70 ของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 43 แฟ้ม          
  34 โรงพยาบาลทุกระดับได้รับการรับรองคุณภาพ HA รายงาน (Manual Report)          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 35 ร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิต มีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ที่กำหนด (20-40 ppm) การสำรวจ          
  36 ร้อยละ100 ของห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพงานบริการรังสีวินิจฉัย รายงาน (Manual Report)          
  37 ร้อยละ 100 ของสถานที่ผลิตน้ำปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองและน้ำเกลือปรุงอาหารมีระบบควบคุมคุณภาพที่ถูกต้อง การสำรวจ          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 38 ร้อยละ 100 ของสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายที่ยังไม่ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ Primary GMP ได้รับการพัฒนาตามแผน การสำรวจ          
  39 ร้อยละ 100 ของการโฆษณาด้านสุขภาพทที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ การสำรวจ          
  40 อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน PA+สตป-X          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 41 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้รับการตรวจสอบภายในจากทีมตรวจสอบภายในระดับอำเภอร้อยละ 100 นิเทศติดตาม          
  42 ร้อยละ 98 ของจำนวนข้อร้องเรียนของผู้บริโภคได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาตามที่กำหนด นิเทศติดตาม          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 43 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 43 แฟ้ม          
  44 ร้อยละ ๗๐ ของโรงพยาบาลชุมชนผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบประเมิน Evidence Base Integrity and Transpaency Assessment นิเทศติดตาม          
  45 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ตำบลนำร่อง ในระดับ 3 อย่างน้อย 3 ตำบลใน 1 อำเภอนำร่อง นิเทศติดตาม          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 46 ร้อยละ 100 ของเด็ก ป.1 ได้รับการตรวจสายตา รายงาน (Manual Report)          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 47 ร้อยละ 100 ของสถานบริการมีการปรับสภาพแวดล้อมมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ/ผู้สูงอายุเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การสำรวจ          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 48 เด็ก ป.1 ที่มีปัญหาทางสายตาและการได้ยิน ได้รับการช่วยเหลือแก้ไข ร้อยละ 80 รายงาน (Manual Report)          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 49 จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 95 รายงาน (Manual Report)          
  50 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยวิธีการอัลตร้าซาวด์ ร้อยละ 80 นิเทศติดตาม          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 51 ร้อยละ 100 ของ รพ.สธ.มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย นิเทศติดตาม          
  52 หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการ (ไม่เกินร้อยละ 20) รายงาน (Manual Report)          
  53 ร้อยละ 100 ของเทศบาลทุกระดับมีระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน นิเทศติดตาม          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 54 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 43 แฟ้ม          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 55 ร้อยละของเด็กอายุ 5 เดือน 29วัน กินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 30 43 แฟ้ม          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 56 เด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการประเมินพัฒนาการ และพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 43 แฟ้ม          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 57 เด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการร้อยละ 100 43 แฟ้ม     link    
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 58 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 43 แฟ้ม          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 59 ร้อยละ 70 ของทุกตำบลมีการจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ(ร้อยละ70) รายงาน (Manual Report)          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 60 ผู้ดูแลเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 43 แฟ้ม          
ซ้ำ 61 โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 รายงาน (Manual Report)          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 62 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 30 43 แฟ้ม          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 63 ผู้ป่วยคลินิกเบาหวานได้รับบริการทันตกรรม ร้อยละ 20 43 แฟ้ม          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 64 หน่วยงานผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน รายงาน (Manual Report)          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 65 ทันตบุคลากรให้บริการสุขภาพช่องปาก จำนวน 2,000 ครั้ง/ทันตบุคลากร/ปี 43 แฟ้ม          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 66 หน่วยงานพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ รายงาน (Manual Report)          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 67 รพ.สต.มีการจัดบริการสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนตามเกณฑ์ ร้อยละ 50 รายงาน (Manual Report)          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 68 ร้อยละของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จัดทำรายงานทางการเงินได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด รายงาน (Manual Report)          
ซ้ำ 69 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้รับการตรวจสอบภายในจากทีมตรวจสอบภายในระดับอำเภอ ร้อยละ ๑๐๐ นิเทศติดตาม          
  70 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เบิกจ่ายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด รายงาน (Manual Report)          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 71 ลดภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ไม่เกินร้อยละ 20 43 แฟ้ม          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 72 ร้อยละของสถานบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รายงาน (Manual Report)          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 73 ร้อยละของสถานบริการบันทึกข้อมูล DM/HT และ EPI ตามแนวทางที่กำหนด รายงาน (Manual Report)          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 74 ร้อยละของสถานบริการมีข้อมูลบัญชี1(Person) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รายงาน (Manual Report)          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 75 ร้อยละของผู้บันทึกข้อมูลได้รับการพัฒนาความรู้การบันทึกข้อมูลโดยโปรแกรม HIS รายงาน (Manual Report)          
  76 0408.3 สัดส่วนของมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก ระยะที่ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 รายงาน (Manual Report)          
  77 ร้อยละ 60 ของอำเภอมีการสร้างพื้นที่ต้นแบบการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ การรักษามะเร็งท่อน้ำดี อย่างครบวงจร เพื่อให้คนไทยลดการเสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่ 6 อำเภอ นิเทศติดตาม          
  78 อัตราความชุกของผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ลดลงร้อยละ 5 หมายถึง อัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในประชากรในแต่ละ ที่อำเภอ ทีมีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา การสำรวจ          
  79 ความชุกผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19 ปี การสำรวจ          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 80 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ลดลงเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (2554-2558) มากกว่า ร้อยละ 12 (ปี2559) รายงาน (Manual Report)          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 81 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรียนลดลงเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (2554 - 2558) มากกว่า ร้อยละ 12 (ปี 2559) รายงาน (Manual Report)          
  82 อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากร รายงาน (Manual Report)          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 83 ร้อยละของหมู่บ้านมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด นิเทศติดตาม          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 84 ร้อยละหมู่บ้านที่เกิด G2 นิเทศติดตาม          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 85 ร้อยละของอำเภอสามารถควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญของพื้นที่ได้ นิเทศติดตาม          
  86 อุบัติการณ์โรคอาหารเป็นพิษในเด็กนักเรียนและประชาชนลดลง รายงาน (Manual Report)          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 87 ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี(ไม่เกินร้อยละ 10 ) 43 แฟ้ม          
  88 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบประเมิน Evidence Base Integrity and Transparency Assessment ร้อยละ ๗๕ นิเทศติดตาม          
  89 โรงพยาบาลชัยภูมิ ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบประเมิน Evidence Base Integrity and Transparency Assessment ร้อยละ ๗๕ นิเทศติดตาม          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 90 ร้อยละ 100ของตำบลต้นแบบเป้าหมาย(LTC)ผ่านเกณฑ์การประเมินตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการระดับดีเยี่ยม นิเทศติดตาม          
  91 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ นิเทศติดตาม          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 92 ร้อยละหน่วยงาน/โรงพยาบาลมีการดำเนินการโรงพยาบาล/หน่วยงานคุณธรรมผ่านตามเกณฑ์ รายงาน (Manual Report)          
ซ้ำ 93 อำเภอมีฐานข้อมูลและสถานณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมร้อยละ 100 นิเทศติดตาม          
  94 ร้อยละ 100 ของ รพ. สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้ตามกฏหมาย นิเทศติดตาม          
  95 ร้อยละ 50 ของรพศ./รพท ผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม นิเทศติดตาม          
  96 ร้อยละ 100 ของเทศบาลทุกระดับผ่านการประเมิน EHA ระดับพื้นฐานอย่างน้อย 1 ประเด็น นิเทศติดตาม          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 97 อำเภอมีแผนงาน/โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมในระบบสุขภาพอำเภอ นิเทศติดตาม          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 98 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 การสำรวจ          
  99 ร้อยละตำบลควบคุมโรคที่สำคัญในพื้นที่ได้ไม่เกิด G 2 นิเทศติดตาม          
  100 อัตราตายของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลน้อยกว่าร้อยละ 4 43 แฟ้ม          
  101 คลินิก NCD คุณภาพ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด นิเทศติดตาม          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 102 ผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk)ร้อยละ 80 43 แฟ้ม กระทรวง   link link link
  103 ผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกอดบุหรี่ได้รัการคัดกรองปอดอุดกั้นเรื้อรัง การสำรวจ          
  104 ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงมากได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหรือได้รับยาเพื่อลดความเสี่ยงร้อยละ 50 รายงาน (Manual Report)          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 105 อำเภอมีการดำเนินงานตามเกณฑ์ระบบเฝ้าระวังส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัดอย่างมีคุณภาพ รายงาน (Manual Report)          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 106 เด็ก 0-2 ปีที่มารับบริการในคลินิกเด็กดีใน รพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลประจำได้รับการประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 รายงาน (Manual Report)          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 107 ร้อยละของจำนวนทันตาภิบาลใน รพ.สต.ที่ผ่านการอบรมการประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุ ในเด็ก 0-2 ปีที่มารับบริการในคลินิกเด็กดีครบตามเกณฑ์ รายงาน (Manual Report)          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 108 รพ.สต.ระดับ P1และ P2 มีการจัดบริการทันตกรรมแบบมีคุณภาพตามเกณฑ์ รายงาน (Manual Report)          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 109 ความชุกของภาวะอ้วน (BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 25 กก./ตรม.) ไม่เกิน 10 และหรือภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอวเกิน ชาย 90 ซม. หญิง 80 ซม.) เพศชายไม่เกินร้อยละ 10 เพศหญิงไม่เกินร้อยละ 40 รายงาน (Manual Report)          
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 110 ภาวะอ้วนลงพุงในเพศหญิง (รอบเอวมากกว่าหรือเท่ากับ 80 ซม.) ไม่เกินร้อยละ 40 43 แฟ้ม สสอ.        
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 111 ภาวะอ้วนลงพุงในเพศชาย (รอบเอวมากกว่าหรือเท่ากับ 90 ซม.) ไม่เกินร้อยละ 10 43 แฟ้ม สสอ.        
ตัวชี้วัด สสอ.เทพสถิต 112 รพศ. รพช. รพ.สต. มีการดำเนินงานผ่านเกณฑ์คลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality) ระดับดี ร้อยละ 50 รายงาน (Manual Report)          
  113 รพศ. รพช. มีการดำเนินงานผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลด้านโภชนบำบัดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ระดับดี ร้อยละ 50 รายงาน (Manual Report)